مرکز خدمات مشتری - خصوصی

46-771-22-11-22+

مرکز خدمات مشتری - تجاری

46-771-33-44-33+

پشتیبانی دیجیتالی

46-771-97-75-12+

هنگامی که به پشتیبانی یا کمک فنی در رابطه با نحوۀ استفاده از اینترنت بانک، اپلیکیشن یا سایر خدمات دیجیتال نیاز دارید، لطفاً با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید. آمادۀ پاسخگویی در 24 ساعت شبانه‌روز*، ارائه خدمات به زبان سوئدی و انگلیسی صورت می‌گیرد.

لغو کارت

46-8-411-10-11+

24 ساعات شبانه روز باز است.