Skip to content

سایر خدمات بانکی

هنگامی که کاربر بانکی شوید به حساب بانکی، خدمات الکترونیکی و خدمات تلفنی ما دسترسی خواهید یافت پس از آن می‌توانید اپلیکیشن ما و Swish را دانلود نموده، درخواست وام کنید، شروع به پس‌انداز نمایید و قراردادهای بیمه امضاء نمایید.

با استفاده از Mobilt BankID کاربر شوید

این درخواست از چهار مرحله تشکیل شده و پر کردن آن چند دقیقه بطول می‌انجامد.

  • Mobilt BankID
  • ١٨ سال تکمیل
  • شماره شناسایی شخصی سوئدی
  • شماره تلفن همراه سوئدی
BankID logo